Đào tạo thực hành nghề điện công nghiệp, học viên được trực tiếp  tham gia học và thực tập tại các công trình thiết
kế điện, điện tử của công ty.